Phần mềm Asterisk CDR Report

Thương hiệu: TEL4VN Tình trạng: Ngừng bán
* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT
10.000.000₫ 20.000.000₫
Số lượng:
18001562

PITEL CDR REPORT

 

 

1. Phân quyền người dùng trong hệ thống

Hệ thống quản lý CDR Report của TEL4VN phân người dùng theo 3 quyền như sau:

Admin: Có quyền hạn cao nhất trong hệ thống, được phép thêm, xóa, sửa các người dùng và nhóm trong hệ thống.

Supervisor: Người dùng này có quyền thêm, xóa, sửa các người dùng có quyền Leader và tạo mới các group.

Leader: Người dùng này chỉ có quyền xem và xuất các báo cáo trong report.

Hình 1. Bảng quản lý người dùng

Hệ thống quản lý nhóm:

Hệ thống quản lý CDR Report nổi bật ở tính năng quản lý và phân quyền cho các user vào nhiều nhóm khác nhau. Một Supervisor có thể quản lý 1 hoặc nhiều nhóm và các leader cũng có thể thuộc một hoặc nhiều nhóm.

Hình 2. Thanh quản lý Group

Hình 3. Thông tin nhóm mà người dùng thuộc về

Hình 4. Phân nhóm cho người dùng.

Trên hệ thống CDR Report, một nhóm sẽ tạo kèm với đó là dãy số extension mà group đó sẽ quản lý.

Hình 5. Tạo mới một group

2. Dashboard thống kê theo thời gian thực

Sau khi login thành công, user sẽ được dẫn tới trang thống kê theo thời gian thực trong ngày.

Trang Dashboard sẽ cung cấp các thông tin tổng quan về hệ thống tổng đài như:

 • Tổng số cuộc gọi được thực hiện.
 • Tổng số cuộc gọi vào và ra.
 • Tổng số phút thực hiện, ..v..v

Hình 6. Trang Dashboard quản lý theo thời gian thực

3. Hệ thống report đa dạng

CDR Report sẽ cung cấp một trang quản lý chi tiết log cuộc gọi trên hệ thống.

Hình 7. Thống kê các cuộc gọi trong khoảng thời gian

 

Hình 8. Bảng hiển thị danh sách log

Đi kèm với bảng báo cáo là công cụ tìm kiếm nâng cao như:

 • Tìm kiếm theo một hoặc nhiều extension.
 • Tìm kiếm theo số điện thoại.
 • Tìm kiếm theo trạng thái cuộc gọi.
 • Tìm kiếm theo thời gian thực hiện cuộc gọi.

Hình 9. Tìm kiếm nâng cao

Bảng report cũng được tích hợp với công cụ hiển thị hoặc ẩn các cột theo nhu cầu.

Hình 10. Hiển thị hoặc ẩn các cột trong bảng report chi tiết

Người dùng cũng có thể nghe hoặc tải về các recordings.

Hình 11. Nghe lại recording

4. Report theo hướng gọi Inbound / Outbound

Hệ thống CDR Report cung cấp thêm các report quản lý cuộc gọi vào và ra của từng extension.

Cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động của từng extension.

Report chiều ra:

 

Thông tin tổng quan:

 • Tổng số cuộc gọi ra.
 • Tổng số phút.
 • Thời gian rung chuông trung bình.
 • Chi phí (tùy chọn).

Hình 12. Thống kê cuộc gọi theo chiều ra

 

Hình 13. Bảng thống kê cuộc gọi theo chiều ra của các extension

Hình 14. Chi tiết cuộc gọi của từng extension

Report chiều gọi vào:

Thông tin tổng quan:

 • Tổng số cuộc gọi vào.
 • Tổng số phút.
 • Thời gian rung chuông trung bình.

Hình 15. Thống kê cuộc gọi theo chiều vào

Hình 16. Bảng thống kê cuộc gọi theo chiều vào của các extension

Hình 17. Chi tiết cuộc gọi của từng extension

Report tổng hợp chiều gọi ra và gọi vào:

Thông tin tổng quan:

 • Tổng số cuộc gọi vào và ra.
 • Tổng số phút.
 • Thời gian rung chuông trung bình.
 • Chí phì (Tùy chọn).

Hình 18. Thống kê cuộc gọi theo 2 chiều

Hình 19. Bảng thống kê cuộc gọi theo 2 chiều của các extension

 

Hình 20. Chi tiết cuộc gọi của từng extension

Report thống kê theo thời gian:

 

Thống kê theo tháng trong năm:

Hình 21. Bảng thống kê cuộc gọi theo tháng

Thống kê theo ngày trong tháng:

Hình 22. Bảng thống kê cuộc gọi theo ngày

Thống kê theo giờ trong ngày:

 

Hình 23. Bảng thống kê cuộc gọi theo giờ

5. Phân tích và biểu đồ thống kê

Đi kèm với hệ thống Report là hệ thống biểu thị biểu đồ một cách trực quan, giúp đánh giá hệ thống một các khoa học và thuận tiện cho việc phân tích.

 

Biểu đồ phân tích theo thời gian:

Hình 24. Biểu đồ thống kê cuộc gọi theo giờ

 

Biểu đồ phân tích theo ngày trong tháng:

Hình 25. Biểu đồ thống kê cuộc gọi theo ngày

Biểu đồ phân tích theo tháng trong năm:

Hình 26. Biểu đồ thống kê cuộc gọi theo tháng

 

Biểu đồ phân tích theo trạng thái:

Hình 27. Biểu đồ thống kê cuộc gọi theo trạng thái

6. Xuất báo cáo với nhiều loại định dạng

Pitel CDR Report có thể xuất các thông tin ra nhiều loại định dạng như Excel, CSV, PDF.

Tại trang quản lý chi tiết, có thể chọn các thông tin và các cột để xuất các thông tin theo yêu cầu.

Xuất báo cáo chi tiết dưới định dạng Excel:

 

Xuất báo cáo chi tiết dưới định dạng CSV:

Xuất báo cáo chi tiết dưới dạng PDF:

 

Xuất báo cáo kết hợp 2 chiều: