10%
Điện thoại ip Polycom VVX101

Điện thoại ip Polycom VVX101

2.700.000₫ 3.000.000₫

Điện thoại ip Polycom VVX201

3.500.000₫ 3.650.000₫

Điện thoại ip Polycom VVX300

4.010.000₫ 4.110.000₫

Điện thoại IP Polycom VVX 150

2.800.000₫ 2.850.000₫

Điện thoại IP Polycom VVX 250

4.400.000₫ 4.450.000₫